Od 1 stycznia 2014 r. nie ma egzaminów na Komendzie Wojewódzkiej Policji dla kandydatów na pracownika ochrony i detektywa.

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, nie muszą ubiegać się o licencje pierwszego i drugiego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencje pracownika ochrony fizycznej. Zamiast licencji, kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej zostaną wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę.

Kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej może zostać osoba, która m.in. ukończyła 21 lat, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, ma pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwy organ Policji.

W Programie kursu m. in.:

  • przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
  • wybrane elementy: prawa karnego i wykroczeń, prawa karnego i procesowego, prawa cywilnego, prawa pracy; ochrona osób
  • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
  • wyszkolenie strzeleckie
  • samoobrona i techniki interwencyjne
  • ochrona mienia i konwojowanie

 


Wszelkie prawa zastrzeżone - ADEPT - Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony