Od 1 stycznia 2014 r. nie ma egzaminów na Komendzie Wojewódzkiej Policji dla kandydatów na pracownika ochrony i detektywa.

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które chc? wykonywa? zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, nie musz? ubiega? si? o licencje pierwszego i drugiego stopnia, ani przyst?powa? do egzaminów na licencje pracownika ochrony fizycznej. Zamiast licencji, kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej zostan? wpisani na list? kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzon? przez Komendanta G?ównego Policji. Wpisu na list? dokonuj? komendanci wojewódzcy policji, w?a?ciwi ze wzgl?du na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega si? o wpis na list?.

Kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej mo?e zosta? osoba, która m.in. uko?czy?a 21 lat, nie by?a skazana prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umy?lne i nie toczy si? przeciwko niej post?powanie karne o takie przest?pstwo, ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, uko?czy?a co najmniej gimnazjum i posiada nienagann? opini? wydan? przez w?a?ciwy organ Policji.

W Programie kursu m. in.:

  • przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
  • wybrane elementy: prawa karnego i wykroczeń, prawa karnego i procesowego, prawa cywilnego, prawa pracy; ochrona osób
  • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
  • wyszkolenie strzeleckie
  • samoobrona i techniki interwencyjne
  • ochrona mienia i konwojowanie

 


Wszelkie prawa zastrzeżone - ADEPT - Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony