Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony - Rekrutacja

Przebieg rekrutacji

Aby zapisać się na kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej należy skontaktować się z CSAO ADEPT drogą telefoniczną (601918210) lub poprzez pocztę e-mail i umówić się na spotkanie w celu uiszczenia opłaty oraz wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

W kursie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej może uczestniczyć osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) ukończyła 21 lat;
3) ukończyła conajmniej gimnazjum;
4) ma pełna zdolność do czynności prawnych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne i nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne o takie przestepstwo;
6) posiada nienaganną opinię
7) posiada zdolnosc fizyczną i psychiczną pozwalającą uczestniczyc w szkoleniu.

Wszelkie prawa zastrzeżone - ADEPT - Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony