Plan kursu

 Start / Plan kursuCentrum Szkoleniowe Agentów Ochrony - Plan kursu.

 

Od 1 stycznia 2014 r. nie ma egzaminów na Komendzie Wojewódzkiej Policji dla kandydatów na pracownika ochrony i detektywa.

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, nie muszą ubiegać się o licencje pierwszego i drugiego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencje pracownika ochrony fizycznej. Zamiast licencji, kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej zostaną wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę.

Kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej może zostać osoba, która m.in. ukończyła 21 lat, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, ma pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwy organ Policji.

W Programie kursu m. in.:

 • przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
 • wybrane elementy: prawa karnego i wykroczeń, prawa karnego i procesowego, prawa cywilnego, prawa pracy; ochrona osób
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
 • wyszkolenie strzeleckie
 • samoobrona i techniki interwencyjne
 • ochrona mienia i konwojowanie

Kontakt z nami

 

 

  • ul. Toruńska 151,
   85-880 Bydgoszcz
  • +48 601 918 210
  • kontakt@adept.bydgoszcz.pl

 

 

 

 

Czym jest ADEPT?


 

 

Jesteśmy profesjonalną placówką działającą w systemie oświaty która przez szereg wykładów oraz ćwiczeń merytorycznie przygotowuje swoich słuchaczy do pracy w charakterze konwojent, pracownik grupy interwencyjnej, inspektor ochrony, szef ochrony. Tematyka szkoleń teoretycznych jak i praktycznych zgodna jest z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 18 grudnia 2013 r.


Dowiedz się więcej!

 

Wizytówka QR CODE